Podmienky používania internetových stránok spoločnosti BRAKAT s.r.o.

Vstupom, prehliadaním alebo akýmkoľvek používaním webových stránok BRAKAT s.r.o. (ďalej „prevádzovateľ“, „vlastník“), bez výhrad potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete podmienkam používania webových stránok spoločnosti BRAKAT s.r.o. Rovnako sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. BRAKAT s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.

Prosím, pozorne si prečítajte tieto Podmienky používania pred vstupom na túto internetovú stránku alebo pred jej použitím. Vstupom a používaním tejto internetovej stránky potvrdzujete, že ste čítali, pochopili a súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s Podmienkami používania, nesmiete vstupovať na túto internetovú stránku, ani ju používať. Berte, prosím, na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený meniť tieto Podmienky používania. Prosíme vás preto, aby ste Podmienky používania pravidelne kontrolovali, pretože prípadné zmeny nadobúdajú účinnosť momentom ich uverejnenia na tejto internetovej stránke.

Naša spoločnosť je hostená na platforme Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby. Vaše údaje môžu byť uložené prostredníctvom dátového úložiska Wix.com, databáz a všeobecných aplikácií Wix.com.

Používanie internetovej stránky

Ako používateľ súhlasíte, že sa pri používaní tejto internetovej stránky budete riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, budete vždy konať v súlade s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku a s týmito Podmienkami používania a nebudete nijako poškodzovať dobré meno a práva prevádzkovateľa, vlastníka ani ostatných používateľov. Ako používateľ súhlasíte, že nebudete najmä:

· používať internetovú stránku v rozpore s právami duševného vlastníctva,

· zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu prevádzkovateľa do obsahu internetovej stránky,

· zasahovať akýmkoľvek spôsobom do bezpečnosti internetovej stránky,

· zasahovať iným používateľom do používania internetovej stránky,

· rozosielať nevyžiadané správy (spamy) a reťazové správy,

· šíriť na tejto internetovej stránky správy či materiály porušujúce právne predpisy, dobré mravy, prípadne ohrozujúce verejný poriadok.


Obsah internetovej stránky

Súhlasíte, že prístup na túto internetovú stránku a jej používanie a využívanie jej obsahu je na vaše vlastné riziko a zodpovednosť. Prevádzkovateľ môže pridávať, meniť alebo mazať obsah z tejto internetovej stránky kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Prevádzkovateľ vyvíja primerané úsilie na zaradenie presných a aktuálnych informácií na túto internetovú stránku, neposkytuje však žiadne záruky, pokiaľ ide o jej presnosť, aktuálnosť, kvalitu, úplnosť alebo vhodnosť jej obsahu na akýkoľvek účel. Prevádzkovateľ ani iná strana zapojená do tvorby, produkcie alebo poskytovania tejto internetovej stránky nie je zodpovedná za ujmu akejkoľvek povahy vyplývajúcu zo spoľahnutia sa na informácie obsiahnuté na tejto internetovej stránke, prístupu na ňu, jej používania alebo neschopnosti používať ju alebo z dôvodu chýb alebo nedostatkov v jej obsahu. Za ujmu sa pre tieto účely považuje predovšetkým, avšak nielen, strata, poškodenie alebo náklady spôsobené vírusmi, ktoré napadli váš počítač, iné zariadenie, softvér alebo dáta.


Prepojenia na internetové stránky tretích osôb

Táto internetová stránka môže obsahovať prepojenia alebo odkazy na iné internetové stránky vlastnené a spravované tretími osobami, nad ktorými nemá prevádzkovateľ kontrolu, a ktoré vám umožnia opustiť túto internetovú stránku (tzv. hypertextové odkazy). Zaradenie prepojenia na internetové stránky tretej osoby neznamená schválenie ani odporúčanie takýchto internetových stránok tretej osoby či ich obsahu prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ vám iba uľahčuje pohyb po internete. Podobne sa môže na túto internetovú stránku vstupovať cez prepojenia z internetových stránok tretích osôb, nad ktorými prevádzkovateľ nemá kontrolu. Takéto prepojenie je možné, iba ak bude učinené na úvodnú stránku tejto internetovej stránky. Akákoľvek výnimka z týchto zákazov je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Prosím, berte na vedomie, že presun na internetové stránky tretích osôb činíte na vlastné nebezpečenstvo a tento presun sa riadi podmienkami používania týchto stránok tretích osôb. Ďalej, prosím, berte na vedomie, že prevádzkovateľ neschvaľuje ani neskúma žiadne z internetových stránok tretích osôb, nenesie preto zodpovednosť pokiaľ ide o presnosť, aktuálnosť, kvalitu, úplnosť alebo vhodnosť na akýkoľvek účel v súvislosti s informáciami obsiahnutými na takých internetových stránkach a nenesie právnu zodpovednosť za nedodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na týchto internetových stránkach alebo ich prostredníctvom mohlo dôjsť.

Odmietanie zodpovednosti za podporu

Odkaz na akýkoľvek výrobok, postup alebo službu s ochrannou známkou, logom, výrobcom atď. nemusí nevyhnutne znamenať, že prevádzkovateľ alebo jeho zamestnanci a dodávatelia propagujú, odporúčajú alebo podporujú tieto výrobky, postupy alebo služby.

Cookies

Cookies sú miniatúrne súbory uložené v počítači alebo mobilnom zariadení, keď navštívime webovú stránku. Cookies dovoľujú stránke „zapamätať si“ aktivity alebo nastavenia návštevníka z predchádzajúcej návštevy, tak že ich môžu automaticky použiť pri ďalšej návšteve. Takýmto spôsobom webová stránka už „pozná“, že ste tu boli a v niektorých prípadoch prispôsobuje, čo vidíte na obrazovke. Cookies sú najviac používané na zapamätanie si špecifických preferencií používateľa, aby mu pomohli s vložením informácie, ktorá už bola urobená počas predchádzajúcej návštevy, aby zbierali analytické údaje alebo na reklamné kampane.

Cookies môžeme rozdeliť na krátkodobé (session) a dlhodobé (persistent) cookies. Session cookies sú dočasne uložené vo vašom počítači a sú automaticky vymazané po zatvorení internetového prehliadača. Používajú sa na získanie dočasnej informácie ako napríklad obsah vášho nákupného košíka v internetovom obchode.

Persistent cookies zostávajú uložené vo vašom počítači dokonca aj po zatvorení vášho internetového prehliadača, ale väčšinou majú dátum expirácie. Takéto cookies sa používajú na uľahčenie prístupu pre registrovaných používateľov a na ukladanie informácií ako napríklad používateľské meno a heslo, čo nám dovoľuje prihlásiť sa použitím funkcie „zapamätať si“, tak vy nemusíte znovu zadávať vaše užívateľské meno a heslo každý krát, keď navštívite webové stránky. Persistent cookies môžu byť uložené vo vašom počítači niekoľko dní, mesiacov a dokonca rokov.

Cookies sa taktiež rozdeľujú na cookies prvej strany (first-party cookies) a cookies tretích strán (third-party cookies). Cookies prvej strany pochádzajú z webovej stránky, na ktorej sa aktuálne nachádzate, zatiaľ čo cookies tretích strán prichádzajú pomocou reklám alebo externých služieb z iných webových stránok, ako napríklad Google Analytics alebo AdWords. Tieto cookies sa najčastejšie používajú na vysvetlenie správania používateľa alebo na marketingové účely. BRAKAT s.r.o. používa cookies tretích strán, aby získala štatistické informácie o návštevníkoch a spôsoboch, ako je využívaná stránka. Zozbierané údaje obsahujú IP adresy, údaje o prehliadači, jazyk, operačný systém a iné štandardné štatistické údaje zozbierané a analyzované výhradne v anonymnej a masovej forme.

Ale ako vlastne cookies pracujú?

Cookies ukladajú informácie vo forme párov základnej hodnoty („key-value“ pairs) v rámci textových súborov.

Napríklad, cookies môže uložiť jazyk, v ktorom si práve prezeráte stránku. Ak je to taliansky jazyk, záznam bude najčastejšie vyzerať takto: jazyk=it

Keď si zvolíte jazyk, webová stránka vytvorí a uloží cookie obsahujúcu informáciu o jazyku cez váš prehliadač. Potom pri každej ďalšej návšteve, ak cookie stále existuje, stránka bude poznať váš výber a ukáže vám obsah vo vašom prioritnom jazyku.

Keď navštívite webovú stránku, BRAKAT s.r.o. (resp. WIX.com) cookies identifikuje parametre prehliadača, nie samotného používateľa. V skratke, účel cookies je v podstate dobrý, pretože poskytujú lepší zážitok pre používateľa, keď si prezerá internetové stránky. Cookies nie sú škodlivé a nemôžu obsahovať vírusy.

Keďže je zmysel cookies zlepšiť a poskytnúť lepší zážitok používateľovi pri použití našej webovej stránky a jej procesov v celom rozsahu jej funkcií, prosím uvedomte si, že nepovolením alebo vymazaním cookies, môžete narušiť funkčnosť prvkov webovej stránky alebo zapríčiniť odlišný vzhľad a pocit vášho internetového prehliadača.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach spoločnosti BRAKAT s.r.o. môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookie

Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a p. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Tieto cookies sa nedajú zakázať, inak by stránka nefungovala správne.

 • Prevádzkové (analytické) súbory cookie

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a p. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 • Funkčné súbory cookie

Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality ai., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

 • Marketingové súbory cookie

Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní. 

 • Súbory cookies tretích strán

Na stránkach spoločnosti BRAKAT s.r.o. sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti BRAKAT, s.r.o.. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. Instagram alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Spoločnosť BRAKAT s.r.o. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.


Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Cookies, ktoré sa na webových stránkach portfólia BRAKAT s.r.o. používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.


Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.


Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné oblasti: www.spajzkavrakuna.sk

Viac o cookies: https://www.allaboutcookies.org/

https://www.wix.com/about/cookie-policyhttps://m.facebook.com/policies/cookies/

Štatistiky

Webová stránka www.spajzkavrakuna.sk monitoruje štatistickú stránku vzhliadnutí výhradne na účely získania potrebných informácií o atraktívnosti a efektívnosti svojich webových stránok a službu tretej strany zvanú Google Analytics. Detailné informácie o tretej strane zaoberajúcej sa touto službou a schopnosť používateľov regulovať potrebné cookie nastavenia, sú dostupné na:

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=en

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

 

Ochrana osobných údajov

Prijímame, zhromažďujeme a ukladáme všetky informácie, ktoré zadáte na našom webe, alebo nám ich poskytujete iným spôsobom. Ďalej zhromažďujeme adresu internetového protokolu (IP) používanú na pripojenie vášho počítača k internetu, informácie o počítači a pripojení, meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Môžeme použiť softvérové ​​nástroje na meranie a zhromažďovanie informácií o reláciách vrátane časov odozvy stránky, dĺžky návštev určitých stránok, informácií o interakcii so stránkami a metód použitých na opustenie stránky.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania:

Cookies - pri prechádzaní našich webových stránok môžeme zaznamenávať vašu IP adresu 

Keď uskutočňujete transakciu na našom webe, v rámci procesu zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako sú vaše meno, adresa a e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú použité iba z konkrétnych dôvodov uvedených vyššie.

Takéto neosobné a osobné informácie zhromažďujeme na nasledujúce účely:

Poskytovať a prevádzkovať Služby;

Poskytovať našim používateľom nepretržitú pomoc zákazníkom a technickú podporu;

Vytvárať agregované štatistické údaje a ďalšie agregované a / alebo odvodené neosobné informácie, ktoré môžeme my alebo naši obchodní partneri použiť na poskytovanie a vylepšovanie našich služieb;

Dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia.

Naša spoločnosť je hostená na platforme Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby. Vaše údaje môžu byť uložené prostredníctvom dátového úložiska Wix.com, databáz a všeobecných aplikácií Wix.com. Ukladajú vaše údaje na zabezpečených serveroch za bránou firewall.

Ak už nechcete, aby sme vaše údaje spracovávali, kontaktujte nás na spajzka.vrakuna@gmail.com.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto ich prosím pravidelne kontrolujte. Zmeny a vysvetlenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách urobíme zásadné zmeny, budeme vás tu informovať, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností, ak existujú, používame a / alebo zverejňujeme to.

Ak by ste chceli: získať prístup, opraviť, doplniť alebo vymazať akékoľvek osobné informácie, ktoré o vás máme, môžete nás kontaktovať na spajzka.vrakuna@gmail.com

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,

 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.